ZA   S V I NJ E 1.   KELVITA - KRMNA SMJESA ZA RANO ODBIJENE ODOJKE - PREDSTARTER  KSO-0                   2.   KELVITA - POČETNA KRMNA SMJESA ZA ODOJKE - STARTER   KSO-1  3.   KELVITA - KRMNA SMJESA ZA ODOJKE U  RASTU - GROVER  SO-2  4.   KELVITA - DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA ODOJKE - SUPER 40%   KSODO  5.   KRMNA SMJESA ZA SVINJE U RASTU I TOVU DO 60  kg ž.vage   ST-1    6.   KRMNA SMJESA ZA SVINJE U TOVU PREKO 60  kg ž.vage   ST-2  7.   KRMNA SMJESA ZA DOJNE KRMAČE I NERASTOVE  SK-D-N  8.   KRMNA SMJESA ZA NERASTOVE  SK-N    9.   KRMNA SMJESA ZA SUPRASNE KRMAČE I PRIPLODNE NAZIMICE   SK-S  10. DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE - SUPER 35%   ST-DO  ZA   P E R A D         1.   POČETNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA  -  STARTER    PPT-1 2.   KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA U RASTU - GROVER    PPT-2 3.   ZAVRŠNA KRMNA SMJESA ZA TOV PILIĆA    PPT-3 4.   POČETNA KRMNA SMJESA ZA PURIĆE - STARTER    PPU-0    5.   KRMNA SMJESA ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU I   PPUPT-1    6.   KRMNA SMJESA ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU II   PPUPT-2  7.   DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA UZGOJ I TOV PILIĆA I PURIĆA - SUPER 40%    PPT-DO 8.   KRMNA SMJESA ZA KONZUMNE KOKOŠI NESILICE   PN 9.   KRMNA SMJESA ZA KONZUMNE KOKOŠI NESILICE   PN+  10. KRMNA SMJESA ZA KONZUMNE KOKOŠI NESILICE   PN++ 11. KRMNA SMJESA ZA RASPLODNE NESILICE   PN-R  12. DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KOKOŠI NESILICE - SUPER 30%   PN-DO ZA  PREŽIVAČE 1.   POČETNA KRMNA SMJESA ZA TELAD - STARTER  GT-1 2.   KRMNA SMJESA ZA TELAD U RASTU - GROVER  GT-2  3.   KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage  GJ-1  4.   KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage  GJ-2    5.   DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA JUNAD - SUPER 35%  GJ-DO   6.   KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE S NAJMANJE 13% BJELANČEVINA  GK-13                                                                            7.   KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE S NAJMANJE 19% BJELANČEVINA  GK-19  8.   KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE S NAJMANJE 22% BJELANČEVINA  GK-22  9.   DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE - SUPER 35%  GK-DO 10. KRMNA SMJESA ZA RANO ODBIJENU JANJAD - STARTER  OJ  11. KRMNA SMJESA ZA OVCE  OV  12. KRMNA SMJESA ZA RANO ODBIJENU JARAD - STARTER  KZ-0  13. KRMNA SMJESA ZA KOZE  KZ-KZ IV    SCHAUMANN 1.   KRAFT MIX - SUPER PIG   SCH-KM-PIG                    2.   KRAFT MIX - BROJLER   SCH-KM-BRO   3.   KRAFT MIX - MILK   SCH-KM-MILK  4.   KRAFT MIX - JUNIOR   SCH-KM-JUNIOR   5.   DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA OVCE I KOZE   SCH-OV-DO   6.   POČETNA KRMNA SMJESA ZA PILIĆE   SCH-PPT-1  7.   KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE    SCH-GK-19 8.   KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE    SCH-GK-20   9.   KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE   SCH-GK-22  10. DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA KRAVE MUZARE   SCH-GK-DO 11. DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOV JUNADI    SCH-GJ-DO   
Granulacija