DOPUNSKA KRMNA SMJESA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE - SUPER 35% ST-DO Namjena: Dopunska krmna smjesa za izradu potpunih krmnih smjesa za tovne i rasplodne svinje - napravljena sa SCHAUMANN premiksom i CERAVITAL-om (sirovi protein obogačen nusproizvodima čvrstog stanja ferementacije gljivica)                                                                                                                                    Analitički sastav: sirove bjelančevine 35,5 %; sirove masti 6,0 %; sirova vlaknina 8,8 %; sirovi pepeo 11,5 %; lizin 2,1 %. Uputa za korištenje i čuvanje: Dopunska krmna smjesa je namijenjena za miješanje s žitaricama radi izrade potpunih krmnih smjesa za svinje u porastu i tovu, te rasplodne kategorije svinja. UPUTA O KORIŠTENJU: Suha krmna smjesa se miješa sa prekrupom žitarica u slijedećim postotnim omjerima (%) za pojedini kategorije svinja: SVINJE U TOVU DO 60 KG - dopunska krmna smjesa 30%, kukuruz 70%; SVINJE U TOVU PREKO 60 KG - dopunska krmna smjesa 25 %, kukuruz 75%; BREĐE KRMAČE - dopunska krmna smjesa 17 %, kukuruz 83%; DOJNE KRMAČE - dopunska krmna smjesa 24 %, kukuruz 76%. Prikazane mješavine Dopunske krmne smjese i žitarica podmiruju sve hranidbene potrebe navedenih kategorija tovnih i rasplodnih svinja. BREĐE KRMAČE se hrane u slijedećim količinama: Niskobređe do 12 tjedana bređosti 2 -2,3 kg/dan, Visokobređe od 12 tjedana do 3-4 dana prije prašenja 3 kg/dan, 3-4 dana prije prašenja 1,5 - 2 kg/dan. DOJNE KRMAČE trebaju 1,5 kg mješavine na dan za vlastite potrebe i najmanje 0,5 kg mješavine po prasetu. Odmah po prašenju krmače dobivaju 2,5 kg mješavine, a potom svaki dan po 1 kg više od potrebne količine. Poželjno je da krmače dobivaju i voluminoznu krmu pripremljenu na gospodarstvu (zelena krma, paša, čisto lišće repe i dr.). Proizvođač ne odgovara kod pogrešne primjene i rukovanja. Dopunske krmne smjese se trebaju čuvati na suhom, tamnom i zračnom mjestu. Kontrola: Dopunska krmna smjesa za svinje ST-DO je izrađena prema recepturama Prof.dr.sc. Darka Grbeše iz Zavoda za hranidbu domaćih životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji provodi nadzor i kontrolu proizvodnje i zakonom propisanu kakvoću smjese.